ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A UNUI POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT DE ÎNTREȚINERE ÎN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ILIE MĂCELARIU MIERCUREA SIBIULUI, JUD. SIBIU

LICEUL TEHNOLOGIC ILIE MĂCELARIU MIERCUREA SIBIULUI organizează concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT DE ÎNTREȚINERE – durată nedeterminată, 1 normă.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HG nr 1336/28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

þ Nr posturi scoase la concurs: 1 post;

þ Denumirea postului: muncitor calificat de întreținere, 1 normă, pe perioadă nedeterminată;

þ Nivelul postului: de execuție;

þ Unitatea în care se află postul: Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” din Miercurea Sibiului;

þ Durata timpului de lucru: luni-vineri, 8 ore/zi x 5 zile=40 ore/săptămână;

þ Durata contractului: perioadă nedeterminată.

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copia certificatului de naștere;
 4. Copia certificatului de casătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume după caz;
 5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 6. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 7. Certificat de cazier judiciar;
 8. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevazute la art 1, alin2 din Legea nr 118/2019 privind Registrul national automatizat cu prevedere la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ;
 10. Curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute la punctele 2), 3), 4) și 5)vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidații care au fost admiși la proba de selecție a dosarelor care au depus o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Tehnologic Ilie Măcelariu Miercurea Sibiului, în termen de 15 zile de la data afișării anuntului, repectiv: 25.04.2023-16.05.2023, între orele 9,00-12,00.

 Concursul se desfășoară la sediul Liceului Tehnologic Ilie Măcelariu Miercurea Sibiului, după cum urmează:

la data de 22.05.2023, ora 10.00 -proba practică

– la data de 24.05.2023, ora 9.00-interviu

CONDIŢIILE  DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. GENERALE:
 1.  Are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale UE aparținând Spațiului Economic și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română scris și vorbit;
 3. Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr 53/2003-Codul Muncii, republicată cu modificarile și completările ulterioare;
 4.  Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5.  Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6.  Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. Nu exercită o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea  de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acestea nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. Nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. 2 din Legea 118/2019 privind Registrul național automatizat  cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru sistemul de învățământ.
 1. SPECIFICE:
 2. Studii medii;
 3. Vechime în muncă- minim 2 ani;
 4. Atestat profesional în unul din domeniile: mecanică, tâmplărie și/sau electricitate sau experiență în domeniile: mecanică, tâmplărie și/sau electricitate, demonstrată printr-un document (adeverință de la locul de muncă, extras Revisal, fișa postului etc.);
 5. Abilități pentru munca în echipă;
 6. Disponibilitate pentru program de lucru flexibil.

ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI: Conform fișei postului.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

 1. Selecția dosarelor de înscriere;
 2. Susținerea probei practice;
 3. Susținerea interviului.

Concursul se va desfășura după următorul grafic:

Nr.

Crt.

Etapa de concurs

Data

Locație / Intervalul orar

1.

Publicarea anunțului

25.04.2023

Site-ul liceului, sediul unității avizier/ posturi.gov.ro

2.

Depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului

25.04.2023-

16.05.2023

09.00-12.00

Secretariatul liceului

3.

Selecția și validarea dosarelor

17.05.2023

Sediul liceului/ 09.00-11.00

4.

Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor

17.05.2023

Sediul liceului / 12.00

5.

Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere

18.05.2023

Secretariatul liceului / 9.00-10.00

6.

Soluționarea contestațiilor privind evaluarea dosarelor

18.05.2023

Sediul liceului / 12.00-13.00

7.

Afișarea rezultatelor după contestații

19.05.2023

Sediul liceului / 09.00

8.

Proba practică

22.05.2023

Sediul liceului / 10.00

9.

Afișare rezultate proba practică

22.05.2023

Sediul liceului / 13.00

10.

Depunere contestații la proba practică

22.05.2023

Secretariatul liceului / 13.30-14.30

11.

Soluționare contestații la proba practică și afișarea rezultatelor finale la proba practică

23.05.2023

Sediul liceului / 09.00-11.00, afișare: 11.30

12.

Interviu

24.05.2023

Sediul liceului/ 9.00

13.

Afișare rezultate interviu

24.05.2023

Sediul liceului / 12.00

14.

Depunere contestații la interviu

24.05.2023

Secretariatul liceului / 12.30-13.30

15.

Soluționare contestații la interviu și afișarea rezultatelor finale la interviu

25.05.2023

Sediul liceului / 09.00-11.00 afișare: 11.30

16.

Afișare rezultate finale

26.05.2023

Sediul liceului / 09.00

Observație:

Se vor prezenta la interviu doar candidații care au fost declarați ADMIȘI la proba practică (au obținut minim 60 de puncte).

Bibliografie:

     OME nr. 4183 din 06.07.2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) –         Titlul IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic;

 • Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare-Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 • Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice;
 • Legea 53/2003 actualizată: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, norme de protecție a muncii;
 • Munteanu Petre, Manualul tâmplarului universal în industria mică, EDP, București, 1996;
 • Florescu A, Istode V., Cartea instalatorului de rețele de apă și canalizare, Ed. Tehnică, București, 1976.

Tematica:

 • Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora;
 • Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor,valorilor și protecția persoanelor, norme de protecție a muncii;
 • Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire etc.
 • Securitatea și sănătatea în muncă, PSI.